Tomaszów Maz., 07.03.2O08r.

STATUT
Tomaszowskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „GEM"
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
l.   Stowarzyszenie nosi nazwę: Tomaszowskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego „GEM" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania i rozwoju tenisa ziemnego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tomaszów Mazowiecki. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
     3.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz na podstawie niniejszego statutu.
5.  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
     6.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników - również członków Stowarzyszenia.
 
Rozdział II
Cele i środki działania.
 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój tenisa ziemnego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)  szkolenie w zakresie mini tenisa i tenisa dla dzieci i młodzieży

b)  szkolenie podstawowe dla dorosłych chcących grać w tenisa ziemnego

c)  propagowanie tenisa ziemnego w środowisku osób niepełnosprawnych

d)  organizowanie stałego cyklu rozgrywek tenisowych dla członków Stowarzyszenia

e)  organizowanie turniejów tenisowych dostępnych dla wszystkich chętnych

f)   udostępnienie kortów tenisowych wszystkim zainteresowanym grą w tenisa ziemnego

g)  rozbudowę i konserwację istniejącej bazy sportowej - utrzymanie kortów tenisowych w odpowiednim stanie technicznym

h)  utrzymanie porządku na kortach i terenie przyległym

i)   organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

 
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki.
 

l .  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)  zwyczajnych

b)  wspierających

c) honorowych

3.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklaracje członkowską na piśmie.

4.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna. deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną wrealizacji celów Stowarzyszenia.

6.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawę uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

7.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

9.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)  biemego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

b)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

c)  udziału w zebraniach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d)  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

10. Członkowie zwyczajni mająobowiązek:

a)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

b)  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c)  regulamego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi sązwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:

- z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

- z powodu nie płacenia składki członkowskiej
c) utrary praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

15.Osoba, która utraciła członkostwo z powodów wymienionych w punkcie 14 rozdziału III Statutu Stowarzyszenia nie ma prawa domagać się zwrotu składki członkowskiej.

16. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

     a) Walne Zgromadzenie Członków
       b) Komisja Rewizyjna
     c) Zarząd Stowarzyszenia

2. Kadencja władz:

     a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór dbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większościągłosów

     b) każdy członek Stowarzyszenia może być wybierany wielokrotnie do władz Stowarzyszenia

3.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głósów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Walne Zgromadzenie Członków jes najwyższą władzą Stowaizyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

     a) z gfosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

     b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia

8.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Głosowanie jest jawne.

9   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

     a) określanłe głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

     b) uchwalanie zmian statutu

     c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

     d) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

     e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

     f) uchwalanie budżetu

     g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

     h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

     i) rozparrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

     j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia

     k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

     l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

10. Zarzad Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

11. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów i sekretarza. Prezesa, wiceprezesów i sekretarz wybiera Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niżraz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes.

13. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą;

     a) realizacja celów Stowarzyszenia

     b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

     c) sporzadzanie planów pracy i budżetu

     d) sporządzanie rocznych sprawozdań merytoryczno - finansowych

     e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

     f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

     g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

     h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

     i) przyjmowanie i skreślanie członków

14. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     a) przeprowadzanie okresowych, przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia

     b) wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi Stowarzyszenia a w przypadku stwierdzenia uchybień w jego działalności - określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

     c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

     d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia

     e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

     f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacjL której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

18. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia może dokonać wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V
Wyróżnienia i kary.
 

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do nagradzania i karania członków Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze.

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich

b) darowizn, spadków, zapisów

c) dotacji i ofiarności publicznej

d) dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

e) inne wpływy
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z panującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

 

l. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów - przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy „Prawa o stowarzyszeniach".

 

 


 

 

Copyright (c) GEM 2014. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com